OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla Grupy BNP Paribas, która przyjęła w tym zakresie rygorystyczne zasady w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych, dostępnej pod adresem https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf oraz poniżej.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem poniższych informacji jest poinformowanie Państwa o danych osobowych dotyczących Państwa, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Państwu prawach, a także o sposobie, w jaki mogą Państwo te prawa wykonywać.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych

Można się z nim skontaktować pisząc na adres iodo.faktoring@bnpparibas.pl lub listownie:

Inspektor Ochrony Danych
BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody oraz prawo do przekazania danych.

 

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt:

  • na adres e-mail: iodo.faktoring@bnpparibas.pl;
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa;
  • w oddziale BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualna lista oddziałów jest dostępna na stronie https://www.bnpparibas.pl

PERSONAL DATA PROTECTION

The protection of your personal data is important to the BNP Paribas Group, which has adopted strict rules in this respect in its Personal Data Privacy Charter, available at https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf and below.

As a data controller, we are responsible for the collection and processing of your personal data in connection with our business. The purpose of this notice is to inform you about the personal data concerning you that we collect, the reasons for using and sharing such data, the period of its retention, your rights in this regard and the manner of exercising these rights.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. has appointed a Data Protection Officer.

You can contact the DPO at iodo.faktoring@bnpparibas.pl or by post:

Data Protection Officer
BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warsaw

In accordance with the existing legislation and where applicable, you have the following rights: right of access to data, right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing, right to object, right to withdraw consent and right to data portability.

In order to exercise these rights, please contact us:

· at the following e-mail address: iodo.faktoring@bnpparibas.pl;

· by post to: Data Protection Officer, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warsaw

· at a branch of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the current list of branches is available at https://www.bnpparibas.pl


Klauzula informacyjna BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. information clause

Klauzula informacyjna BNPP Faktoring Sp. z o.o. - podmioty współpracujące z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o

Information clause for a Counterparty of BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o